CAWANGAN PEMBETUNGAN
 
 

JENNIEVE BINTI PETER @ BERNADITH (Ketua Penolong Pengarah/Pembetungan)
Jennieve.Peter@sabah.gov.my

Tingkat 4, Bangunan Ibu Pejabat JKR,
Jalan Sembulan, 88582 Kota Kinabalu.

 

 
LATARBELAKANG
 
Cawangan Pembetungan telah ditubahkan pada penghujung tahun 2005.  Cawangan ini diketuai oleh Ir. Paul Thien Su On sebagai Ketua Penolong Pengarah Pembetungan Gred J48.  Beliau dibantu oleh 11 orang anggota sokongan yang terdiri daripada tiga (3) Pelukis Pelan, seorang Juruteknik, tiga (3) Pembantu Tadbir dan empat (4) Pekerja Rendah Awam.
 
OBJEKTIF
 
Objektif Cawangan Pembetungan adalah untuk menyediakan fasiliti dan perkhidmatan pembetungan yang berkualiti, bersesuaian dan mencukupi untuk meningkatkan kualiti kesihatan awam dan alam sekitar.
 
FUNGSI 
 
* Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan sistem pembetungan bagi Pihak Berkuasa Tempatan;
* Menggalakkan pelaksanaan sistem pembetungan yang bersesuaian dan moden mengikut piawaian yang ditetapkan;
* Memberi komen dan khidmat nasihat teknikal kepada agensi-agensi kerajaan lain berkenaan kerja-kerja infgastruktur pembetungan; dan
* Melindungi dan meningkatkan kualiti kesihatan awam dan alam sekitar melalui pembangunan sektor pembentungan yang moden.
 
SISTEM PEMBETUNGAN [ KLIK UNTUK MUAT TURUN ]
 

a. Jadual Kualiti Effluen Akta Kualiti Alam Sekitar

b. Borang Serahan Projek Sistem Pembetungan

c. Borang Daftar Aset Sistem Pembetungan

d. Ulasan/Komen Pelan Pembangunan Mac 2012

e. Skop Kerja Pengendalian Dan Penyelenggaraan Sistem Pembetungan

f. Jadual Ujian Rawatan Kumbahan Di Makmal Loji Rawatan Pembetungan

g. Maklumbalas Borang Soal Kaji Selidik

h. Peraturan Kualiti Alam Sekitar 2009