• Merancang, berbelanja, melaksana dan mengawasi semua projek Bangunan (kecuali projek Pendidikan).
  • Mengurus sistem Penyelenggaraan Bangunan JKR.
  • Memeriksa dan Menyenggara kesemua Bangunan Kerajaan Negeri).
  • Rumusan Polisi,Panduan dan Piawaian untuk penyenggaraan dan pengurusan Bangunan Kerajaan.
  • Pengurusan aset Bangunan jabatan dan bank.
  • Pengurusan bajet kewangan bagi semua projek Bangunan (kecuali Pendidikan) dan penyelenggaraan bangunan.