1) Mengenapasti dan membuat pembelian jentera, kenderaan dan peralatan mengikut jenis yang diperlukan oleh cawangan-cawangan dalam JKR.

2) Merancang dan melaksanakan program penyelenggaraan yang sistematik ke atas jentera, kenderaan dan peralatan bagi memastikan penggunaan yang maksima oleh cawangan-cawangan dalam JKR.

3) Mengurus operasi Tabung Amanah Sewa Loji dan memastikan kedudukan kewangan Tabung setiasa ditahap yang seimbang (balanced account).

4) Meneliti rekabentuk dan pemasangan perkhidmatan M&E disetiap bangunan kerajaan untuk memastikan pemasangan dibuat mengikut spesifikasi serta piawaian kerajaan.

5) Merancang dan melaksanakan program penyelenggaraan yang berkesan ke atas perkhidmatan M&E.

6) Memberi nasihat teknikal kepada Jabatan-Jabatan kerajaan negeri berhubung dengan hal-hal Mekanikal.

7) Merancang dan melaksanakan program pelupusan ke atas jentera, kenderaan dan peralatan JKR.