Jabatan Kerja Raya Sabah

RANAU DISTRICT ENGINEER

Alvonna @ Farhanah Jammy
Jurutera Daerah

Alamat:
Jabatan Kerja Raya Ranau, Peti Surat 39, 89908 Ranau
Tel: 088 875611
Fax: 088 875260
Emel: alvonna.jammy@sabah.gov.my